close
W ramach naszej strony internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawien dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Można dokonac zmiany ustawien dotyczących cookies w swoich przeglądarkach

Interpelacja w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych


Warszawa, dnia 10.10.2012 r.

Paweł Suski                                                                           

Klub Parlamentarny

Platforma Obywatelska

nr leg. 368

 

 

 

 

 

Szanowna Pani

Barbara Kudrycka

Minister

Nauki i Szkolnictwa

Wyższego

 

 

 

 INTERPELACJA

w sprawie: projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

 

 

Szanowna Pani Minister!

 

W związku z otrzymanym stanowiskiem Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, zebranych w dniach 20-22.09.2012 r. na XVIII Zgromadzeniu Plenarnym we Włocławku, zwracam się do Pani z prośbą o uwzględnienie zmian w projekcie z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

      W załączniku nr 1 regulującym sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych w składniku kadrowym wliczeni zostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni jako w podstawowym miejscu pracy. Projekt rozporządzenia nie uwzględnia w składniku kadrowym nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni jako dodatkowym miejscu pracy. Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym dopuszcza jednak zatrudnianie nauczycieli akademickich zarówno w podstawowym miejscu pracy jak i w dodatkowym. Ponieważ praca nauczyciela akademickiego zatrudnionego w dodatkowym miejscu pracy jest legalna i uregulowana ustawą (wlicza się tych pracowników do minimum kadrowego), projekt rozporządzenia nie może wyłączać tych pracowników ze składnika kadrowego, będącego elementem algorytmu finansowania uczelni publicznych.

Należy podkreślić, że Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe zlokalizowane w niewielkich miejscowościach, np. takich jak Wałcz w woj. zachodniopomorskim, zatrudniają wielu nauczycieli akademickich (profesorów i doktorów) z innych ośrodków, ponieważ w miejscowościach takich (poza PWSZ) nie funkcjonują inne, duże ośrodki akademickie kształcące kadrę naukową.

Wprowadzenie w życie projektu rozporządzenia w obecnej postaci może doprowadzić do naruszenia stabilności finansowej publicznych uczelni zawodowych, a w konsekwencji do ograniczenia zatrudnienia. Należy dodać, że większość pracowników zatrudnionych w drugim miejscu pracy posiada umowy na czas nieokreślony i wlicza się do minimum kadrowego. Projekt rozporządzenia w obecnej postaci dyskryminowałby zatem małe ośrodki i mógłby ostatecznie doprowadzić do likwidacji uczelni.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że szczególnie teraz, w obliczu kryzysu finansowego przed którym stoi polska gospodarka i polskie gospodarstwa domowe, Państwowe Szkoły Zawodowe stanowią dla wielu młodych ludzi (szczególnie z niewielkich miejscowości i terenów wiejskich) jedyną szansę ukończenia studiów. Często zlokalizowane są one bliżej miejsca zamieszkania studenta niż duże ośrodki akademickie, przykładem czego jest właśnie PWSZ w Wałczu. Studenci z Powiatu Wałeckiego i okolicznych powiatów do najbliższych dużych ośrodków akademickich w Poznaniu i Szczecinie mają ponad 170 km.

Należy zauważyć, że ośrodki takie jak Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe są uczelniami pierwszego stopnia i nie mają możliwości wykształcenia własnej kadry, która zatrudniona byłaby wyłącznie na pierwszym etacie i wliczałaby się do minimum kadrowego (brak możliwości nadawania stopni naukowych). Pracownicy zatrudnieni w mniejszych ośrodkach często podnoszą kwalifikacje zawodowe na własny koszt w dużych ośrodkach akademickich.

 

Pani Minister, proszę zwrócić także uwagę na fakt, że sposób wyliczania dotacji w projekcie rozporządzenia nie jest spójny z treścią przepisu art. 24 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (przepisy przejściowe i końcowe Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), który gwarantuje prawo nauczyciela akademickiego do wykonywania dodatkowego zatrudnienia przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, a po upływie tego terminu za zgodą rektora uczelni macierzystej. Ponadto przepis art. 92 ust.1 w związku z art. 15 ust.1, gwarantuje uczelniom publicznym środki finansowe na zapewnienie realizacji zadań określonych w ustawie.

Pragnę również zauważyć, że w okresie wdrażania zmian wynikających z reformy szkolnictwa wyższego wartość stałej przeniesienia w algorytmie finansowania uczelni publicznych powinna być zachowana na dotychczasowym poziomie, tj. 0,7.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o dokonanie w projekcie rozporządzenia stosownych zmian, które nie będą dyskryminowały Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych i nie doprowadzą w konsekwencji do ich likwidacji.

                                                                                              

                                                                                  Z poważaniem,

 

                                                   Paweł Suski

                                              Poseł na Sejm RP